Man Restaurant

Địa điểm
Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Chức năng
Nhà hàng

Diện tích nhà hàng
280m2

Năm
2023