TT Apartment

Địa điểm
TP Hà Nội, Việt Nam

Chức năng
Căn hộ gia đình

Tổng diện tích
300m2

Năm
2023