ODay Coffee

Địa điểm
TP Hà Nội, Việt Nam

Chức năng
Không gian thưởng thức cà phê và bánh ngọt

Tổng diện tích
50m2

Năm
2022